DSNG Sistem

DSNG (Digital Satellite News Gathering) predstavlja telekomunikacijski sistem za prikupljanje vesti, njihovo konvertovanje u signal digitalnog formata i prenos posredstvom satelita. Gledano kroz istorijat razvoja televizije prikupljanje vesti posredstvom satelita predstavlja logički dodatak elektronskom prikupljanju vesti (ENG) i potrebi da se prikupljene vesti sa udaljenih lokacija na terenu dopreme do...

KA Band

KA-Band predstavlja frekventni opseg ili Band satelitskih komunikacionih sistema, širine 14 GHz, koji koristi frekvencije u rasponu od 26 pa do 40 GHz. Namenjen je prenosu digitalnih satelitskih signala preko veštackih satelita novije generacije koji se kreću geostacionarnom orbitom na rastojanju od 35.853 km od površine zemlje...

KDS - Kablovski distributivni sistem

Kablovski distributivni sistem (KDS) predstavlja telekomunikacioni sistem kojim se određeni broj “prikupljenih” signala proocesira i isporučuje krajnjim korisnicima, putem optičkih, koaksijalnih ili kombinovanih mreža. Drugim rečima, kablovski distributivni sistem omogućava provajderima istovremeno pružanje usluga kablovske televizije, interneta i ostalih interaktivnih servisa...

Istorijat satelitskog prenosa signala

Prenos informacija na daljinu vrši se pomoću različitih komunikacionih sistema. Prenosni medijum može biti ili slobodni prostor ili neka materijalna struktura. Pred komunikacione sisteme u prošlosti, a i danas, stalno su se nametali isti zahtevi, koji bi se mogli sažeti u sledeća dva:

1. ostvariti prenos što vece količine informacija,
2. ostvariti što vece rastojanje izmedu direktnih komunikacionih učesnika.

Satelitske komunikacije, kao poseban vid telekomunikacija, uspele su u velikoj meri da zadovolje ove uslove. Ideju o prenosu informacija putem satelita dao je još 1945. godine Artur Klark, poznati engleski pisac naučne fantastike...

sdti

SDI-Serijski Digitalni Interfejs

SDI (Serial Digital Interface) je standard koji definišie način transportovatnja digitalniog video signala serijski preko koaksijalnog kabla. Oprema zasnovana na SDI standardu se podjednako koristi u televizijskim studijima i u postprodukciji. SDI koji je razvijen za televiziju standardne definicije označavamo SD-SDI, a za telaviziju visoke definicije sa HD-SDI.

SDI je definisan SMPTE 259M i ITU-R BT.656 standardima. SMPTE 259M definiše četiri brzine protoka za SDI rangirane od 143Mb/s do 360Mb/s sa 270Mb/s koji se najviše koristi...