DSNG (Digital Satellite News Gathering) predstavlja telekomunikacijski sistem za prikupljanje vesti, njihovo konvertovanje u signal digitalnog formata  i prenos posredstvom satelita. Gledano kroz istorijat razvoja televizije prikupljanje vesti posredstvom satelita predstavlja

Reed-Solomon ili skraćeno RS kod je kod za korekciju greške sa širokom primenom u digitalnim komunikacijama i memorijama. Red-Solomon kod se koristi za korekciju u mnogim sistemima kao što su:


 - memorijski uređaji (magnetna traka, kompakt disk, DVD itd),

 - bežične i mobilne komunikacije,

 - satelitske komunikacije,

Prenos informacija na daljinu vrši se pomoću različitih komunikacionih sistema. Prenosni medijum može biti ili

BER (Bit Error Rate) predstavlja broj bitova grške za koje postoji verovatnoća da će se pojaviti u toku prenosa digitalnog signala.Digitalni signal predstavlja povorku logičkih nula i

Signali sa satelita prenose se u mikrotalasnom području, koje za televizijske programe obuhvata opseg od oko 3 do 20 GHz. Jedna od osnovnih osobina elektromagnetnih talasa je pravolinijsko prostiranje, što znači da se oni mogu prostirati između dve tačke, među kojima postoji optička vidljivost.

Satelitske smetnje su rastući problem koji utiče na sve komercijalne satelite i njihove korisnike. Osnovni uzrok je u velikom broju emisionih antena usmerenih prema satelitima, uključujući i svuda prisutne VSAT stanice. Sa povećanjem broja emitera, povećava se i broj smetnji.