Parametri satelitskih TV programa predstavljaju simbolno-numeričke vrednosti koje odredjuju njihovu adresu u okviru signala koji se emituju preko satelita. Sa obzirom na činjenicu da se različiti satelitski TV servisi usmereno emituju sa različitih lokacija na zemlji ka satelitu, a zatim, konvertovani, zrače u širokim bimovima ka zemlji, potrebno je da postoje jedinstveni sistem adresiranja za svaki od njih kako ne bi došlo do međusobnih smetnji i nemogućnosti njihovog gledanja.

Digital Video Broadcasting (DVB) je komplet internacionalno prihvacenih otvorenih standarda za digitalnu televiziju. DVB standardi su postavljeni od strane DVB Projekta , industrijskog konzorcijuma sa više od 270 članova, i oni su objavljeni od strane JTC-a (Mešoviti Tehnički Komitet), ETSI-a (Evropski Institut za Telekomunikacione Standarde) i EBU-a (Evropska Radiodifuzna Zajednica).

Familiju DVB standarda čine: za satelit (DVB-S, DVB-S2 i DVB-SH); za kabl (DVB-C); zemaljsku televiziju (DVB-T , DVB-T2);

Elementi za prijem satelitskih programa uključuju satelitsku antenu i niz drugih komponenata u lancu prijemnog satelitskog sistema, sve do samog televizijskog prijemnika. Osnovne komponente sistema za prijem satelitskih signala su:

Razvojem tehnike digitalnog prenosa signala putem satelita ukazala se potreba za efikasnijim načinom višestrukog pristupa satelitu. Pošto je tadašnja FDMA imala nedostataka, razrađeni su postupci višestrukog pristupa satelitu na bazi vremenske raspodele (TDMA).
Višestruki pristup na bazi vremenske raspodele (TDMA) je protokol u kojem više zemaljskih stanica u satelitskoj komunikacijskoj mreži koristi jedan nosilac za emitovanje preko svakog satelitskog transpondera na bazi vremenske raspodele. Sve stanice koje rade na istom

Direct to home (DTH) predstavlja telekomunikacionu uslugu kojom DTH provajder (davaoc  DTH usluge) vrši distribuiranje određenog paketa kriptovanih (skremblovanih) TV programa posredstvom satelita do krajnjih korisnika (korisnik DTH usluge) uz adkvatnu novcanu naknadu. DTH provajder predstavlja davaoca usluge,

Osnovni kriterijumi izbora frekvencija za satelitske i ostale komunikacijske službe vezani su za dva aspekta. Upotrebljavana frekvencija mora da obezbedi najmanje smetnje drugim službama koje se tim frekvencijama ili područjima koriste, i s druge strane stoji i zahtev da se koriste frekvencije koje su fizički i tehnički pogodne za tu vezu.

Svaki satelitski program emituje se sa određenim opsegom učestanosti, koji uglavnom zavisi od usvojenog standarda i karakteristika određenog satelita. Signali koji se šalju sa zemaljske stanice prema satelitu imaju različitu učestanost od signala koji se šalje sa satelita prema prijemnoj anteni. Učestanost uzlaznih signala je u

Centralna i Istočna Evropa postaje veoma interesantna i dinamična na polju radio difuzije. Imamo veoma velika i unosna tržišta u nekoliko zemalja kao što su: Rusija, Ukrajina, Rumunija i Poljska. Na ovim tržištima postoje višestruke DTH platforme, kao u Rumuniji i Poljskoj. Na primer Poljska ima oko 40 miliona stanovnika, a već ima uspostavljena tri DTH operatera, Cyfra+ Cyfrowy, Polsat i N.Rusija ima populaciju od preko 140 miliona stanovnika, čineći pojedinačno najveće tržište u Evropi i potencijalno veoma povoljno za satelitske distributere.

Digitalni signal možemo definisati kao sekvencu diskretnih, diskontinualnih naponskih impulsa. Svaki impuls predstavlja signalni element. Binarni podaci se  prenose kodiranjem svakog bita podataka u odgovarajući signalni element. Na sličan način, digitalni niz bitova se može kodirati u analogni signal kao sekvenca sigalnih elemnata, pri čemu svaki signalni elemenat, predstavlja impuls konstantne frekvencije, faze i amplitude.
Kada se govori o prenosu podataka, tada pojam brzina signaliziranja (data signaling rate ili data rate) odgovara pojmu brzini signala