3D HD-SDI

3D HD-SDI, najkraće rečeno, predstavlja trodimenzionalni nekompresovani video signal visoke definicije. Nakon sve zastupljenijeg HD-SDI TV sadržaja, koji se odlikuje znatno većim kvalitetom nego što je to bio slučaj sa digitalnim signalom standardne definicije (SD-SDI), razvojni timovi Broadcast inženjera su nastavili sa osvajanjem novih tehnologija i daljim probijanjem tehnoloških granica.

Televizija

Televizija predstavlja sredstvo (medij) masovne komunikacije. Namenjena je prenosu poruke iz jednog izvora (TV emitera), velikom broju krajnjih korisnika (gledalaca ili TV auditorijuma) sa ciljem da ih informiše, obrazuje, zabavi, ali takode i da utiče na njihov stav o nekoj temi ili ih ubedi u kvalitet nekog proizvoda ili usluge. Pri tome, kao i svaki masmedij, ima za cilj da plasirana poruka dospe do što većeg broja korisnika, kao i da bude percipirana na željeni način, drugim rečima, potrebno je da ostvari što veci domet i uticaj.

 

Digitalizacija video signala

Najstandardniji način korišćenja ovih transformacija srećemo kod prenosa digitalnih  podataka preko javne telefonske mreže (PSTN) koje nisu direktno prilagođene za prenos digitalnih signala. Telefonska mreža je projektovana za prijem, komutaciju, i prenos analognih signala govora u opsegu od 300 Hz do 3400 Hz. U tom slučaju se vrši povezivanje digitalne opreme na telefonsku mrežu preko modema. Zadatak modema je da konvertuje digitalne podatke u analogne signale, i obratno. Kada se govori o telefonskoj mreži, modemi se koriste za generisanje signala u govornom frekventnom opsegu, ali se iste osnovne tehnike koriste i od strane modema koji generišu signale na višim frekvencijama (recimo mikrotalasni).