antena

DSNG Sistem

DSNG (Digital Satellite News Gathering) predstavlja telekomunikacijski sistem za prikupljanje vesti, njihovo konvertovanje u signal digitalnog formata i prenos posredstvom satelita. Gledano kroz istorijat razvoja televizije prikupljanje vesti posredstvom satelita predstavlja logički dodatak elektronskom prikupljanju vesti (ENG) i potrebi da se prikupljene vesti sa udaljenih lokacija na terenu dopreme do TV emitera u što kraćem vremenskom periodu u cilju postizanja ekskluzivnosti a samim tim i uvećanja gledanosti televizijskog sadržaja...

DTH Direct to home

DTH predstavlja telekomunikacionu uslugu kojom DTH provajder (davalac DTH usluge) vrši distribuiranje određenog paketa kriptovanih (skremblovanih) TV programa posredstvom satelita do krajnjih korisnika (korisnik DTH usluge) uz adkvatnu novcanu naknadu. DTH provajder predstavlja davaoca usluge, koji sa TV emiterima, kao proizvođačima TV programskog sadržaja, treba da ima ugovore o međusobnim pravima i obavezama. Sa aspekta krajnjeg korisnika, za korišćenje DTH usluge, pored posedovanja kompleta prijemne opreme, neophodno je i posedovanje validnog ugovora kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze sa DTH provajderom...

MPEG-2 Struktura kodovanja

MPEG-2 standard specificira tri tipa povorki:
– osnovne povorke video, audio i drugih vrsta podataka,
– programska povorka (koristi se u okruženjima gde nema uticaja smetnji),
– povorka za prenos (koristi se gde je prenosni medijum sklon smetnjama).

Paket osnovne MPEG-2 povorke sastoji se od fiksnog startnog koda, identifikacije povorke koja određuje vrstu prenošene poruke (audio, video ili neki drugi podaci), podataka o dužini paketa, podataka o potrebnoj veličini bafera u dekoderu, opcionog polja za zaglavlje i od bajtova sa podacima...

Istorijat satelitskog prenosa signala

Signali sa satelita prenose se u mikrotalasnom području, koje za televizijske programe obuhvata opseg od oko 3 do 20 GHz. Jedna od osnovnih osobina elektromagnetnih talasa je pravolinijsko prostiranje, što znači da se oni mogu prostirati između dve tačke, među kojima postoji optička vidljivost. Zbog toga se u nekoj tački na Zemlji mogu primati samo signali sa onih satelita koji se nalaze u vidnom polju.

Elektromagnetni talasi učestanosti koji se koriste u satelitskim komunikacijama, a koji spadaju u mikrotalasno područje, ne mogu da se prostiru kroz prepreku od provodnog ili neprovodnog materijala...