Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Internet servis provajder (ISP) predstavlja pravno lice koje ima odobrenja i odgovarajuće resurse za pružanje Internet uluga i obavlja tu delatnost. Internet usluge predstavljaju javne telekomunikacione usluge prenosa podataka koje se realizuju u skladu sa Internet standardima a za čije je korišcenje neophodna upotreba javnih IP adresa. ISP omogućava krajnjem korisniku, sa kojim je prethodno zaključio ugovor o korišcenju Internet usluga,

"izlazak" na globalni elektronski komunikacioni sistem međusobno povezanih računarskih mreža i uređaja, uz adekvatnu novčanu naknadu.

Pod neophodnim resursima podrazumeva se da ISP poseduje ili iznajmljuje određenu infrastrukturu odnosno telekomunikacioni sistem sa svim elementima kojima je moguće povezivanje korisnickih računara u jedinstvenu mrežu, njihov izlazak na Internet korišcenjem http-a i ftp-a, mogućnost korišcenja e-mail i web-hosting servera; zatim mogućnost uspostavljanja VPN-a i QoS-a konekcija, P2P komuniciranja, VoIP telefoniranja i pristup Video serverima.

Neophodno je da ISP poseduje odgovarajući softver kojim ce vršiti upravljanje, održavanje i nadzor pomenute mreže. U cilju sopstvene efikasnosti rada neophodan je i softver za upravljanje korisničkom bazom podataka, odnosno evidentiranja korisnika i količine ostvarenog protoka podataka u cilju naplate ostvarenog saobraćaja i eventualnih posebnih usluga.

ISP-i koriste različite vrste prenosnih kanala prilikom izgradnje mrežne infrastrukture. Obzirom na činjenicu da postoje žicni i bežicni prenosni kanali, ISP-i, potencijalnim korisnicima, nude sledeće vidove Internet konekcija:
- u varijanti žicnih prenosnih kanala - Dial up, ADSL i Kablovski Internet;
- u varijanti bežicnih prenosnih kanala - Wireless, GSM i Dvosmerni (Two-way) Satelitski Internet;
- u varijanti kombinovanih prenosnih kanala - Jednosmerni (One-way) Satelitski Internet.