Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Digitalni komunikacijski sistemi su podložni smetnjama tj. uticaju šuma. Da bi se u prenosnom medijumu eliminisao uticaj smetnje vrši se zaštitno FEC (engl.

Forward Error Correction) kodovanje. Kao spoljašnji koder koristi se Reed-Solomon koder. Kao unutrašnji koder koristi se konvolucioni koder. Model tipičnog digitalnog komunikacionog sistema dat je na narednoj slici.

Izvor diskretnog signala generiše informaciju u obliku binarnih simbola. Kanalni koder dodaje redudansu u signal prema propisanom pravilu. Kanalni dekoder u prijemniku koristi ovu redudansu da odredi koja povorka bitova je zaista emitovana. Zajednicki cilj kodera i dekodera je da eliminišu uticaj šuma u prenosnom kanalu. Postoje mnogi razlicčti kodovi za korekciju greške. Klasifikovani su u blok kodove ili konvolucione kodove, u zavisnosti ot toga da li je memorija u koderu ili ne.

U blok kodiranju, koder generiše kodnu reč od n-bitova sa porukom od k-bitova, tako da se kodna reč pravi u osnovi blok po blok. Ali ako želimo da bitovi idu serijski više nego u dugim blokovima, koristicemo konvoluciono kodiranje. Konvoluciono kodiranje podataka je usavršeno korišcenjem pomeračkog registra i priključene kombinatorne logike. Pomerački registar je prost lanac od flip-flopova gde je izlaz od n-tog flip-flpoa vezan na ulaz (n+1)-tog flip-flopa. Kombinatorna logika je često u formi kaskadnih ekskluzivnih ILI kola. Ekskluzivno ILI kolo ima dva ulaza i jedan izlaz. Simbol ovog logičkog kola je prikazan na narednoj slici.

{mosimage}  

Osnovna blok šema konvolucionog kodera je prikazana na slici na kraju. Na ulazu kodera je brzina podataka od k bita po sekundi, a na izlazu je brzina simbola od n=2k simbola po sekundi. Ulazni signal je stabilan tokom ciklusa kodiranja. Ciklus kodiranja počinje kad se pojavi ivica ulaznog klok signala. Kada se pojavi ivica klok signala, izlaz levog flip-flopa je  klokovan u desni flip-flop, predhodni ulazni bit je klokovan u levi flip-flop i novi ulazni bit postaje dostupan. Onda izlazi gornjeg i donjeg XOR kola postaju stabilni. Izlazni selektor (SEL A/B blok) ciklično menja između dva položaja: u prvom položaju na izlaz postavlja izlaz od gornjeg XOR kola, a u drugom položaju postavlja izlaz od donjeg XOR kola.