Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
token ring tehnologija

Token Ring tehnologija je sledeća najčešće korišćena tehnologija u lokalnim mrežama posle Etherneta. Standardna verzija je specificirana od strane Instituta Inženjera Elektrike i Elrektronike kao IEEE 802.5 i omogućava prenos podataka sledećim brzinama:


  - od 4 ili 16 Mbps (Mega bita po sekundi) za standardnu verziju IEEE 802.5;
  - 32 Mbps za nestandardnu varijantu Full-duplex Token Ring zvanog DTR-Direct Token Ring;
  - 100 Mbps u slučaju HSTR-High Speed Token Ring čiji je standard IEEE 802.5t;
  - 1 Gbps (Giga bita u sekundi) brzina prenosa preko fibera u varijanti HSTR-High Speed Token Ring po standardu IEEE802.5v.

Gledano sa fizičkog aspekta, za povezivanje na token ring mrežu neophoda su sldeća tri  fizička entiteta:
  - Multistation Access Unit (MAU), predstavlja uređaj nalik Habu na koji se povezuju sve Token Ring radne stanice po konfiguraciji zvezde preko Workstation portova (8 porta namenjeni radnim stanicama). Prava Ring (prstenasta) konfiguracija je uspostavljena između dva MAU uređaja preko RI/RO (Ring in i Ring out) portova koji su međusobno povezani RI/RO kablovima. Inteligentna varijanta MAU uređaja se naziva Controlled Access Unit (CAU). Kablovi za povezivanje mogu biti bakarni i fiber optički.
  - Token Ring lobe cable, služi za povezivanje Token Ring radnih stanica i MAU uređaja. Komunikacija se ostvaruje putem dva para upredenih žica (par za predaju i par za prijem). Kablovi mogu biti Shielded Twisted Pair (STP) odnosno širmovani upredeni par ili Unshielded Twisted Pair (UTP) odnosno neširmovani upredeni par.
  - Token Ring adapter card, predstavlja fizički interfejs koji koriste radne stanice u cilju povezivanja na Token Ring mrežu.
 
Prenos podataka LAN mrežom izgrađenom na token ring tehnologiji obavlja se po sledećem principu:
  - Prazni Token frejm (okvir) neprekidno kruži mrežom koja je prstenaste (Ring) topologije;
  - kada jedan računar pošalje poruku dolazi do insertovanja poruke sa adresom odredišta i izvorišta u prazan Token frejm.
  - Token frejm sa insertovanom porukom se ispituje (saslušava) od strane svih uzastonih radnih stanica na koje nailazi. Kada neka radna stanica, na osnovu odredišnog identifikatora otkrije odn. shvati da je poruka upravo njoj upućena, ona kopira poruku iz frejma i menja kontrolni Token bit na loigičku 0.
  - kada pomenuti frejm (okvir) stigne nazad do radne stanice (računara) koja je poslala poruku, i ona opazi da je kontrolni simbolni bit promenjen u logičku 0, što je pokazatelj da je poruka kopirana i primljena, dolazi do odstranjivanja poruke iz Token frejma.
  - Token Frejm nakon toga nastavlja da kruži prazan, spreman da bude ponovo modifikovan od neke radne stanice kada ona bude imala poruku za slanje.
 
Token frejm je trobajtni frejm a njegov format se sastoji od:
  - SDEL-Start Delimiter polje veličine 1 Bajta, kodirano kao JK0JK000 pri čemu J i K predstavljaju simbole u internacionalnom Mančester sistemu kodiranja, i odgovaraju 1 i 0.
  - AC (The Access Control) Bajt predstavlja kontrolu prijema i kodiran je kao "PPPTMRRR". "PPP" prestavljaju bitove koji određuju prioritet i mogu dati osam različitih nivoa prioriteta (od 000 do 111). "T" predstavlja bit token indikator pri čemu logička 0 ukazuje da je naredna informacija Token (žeton, simbol) dok logička 1 ukazuje da je sledeća informacija frejm. "M" je monitor bit. "RRR" predstavljaju kodirane bitove rezervacija prioriteta i namenjeni su rezervaciji stanica na prstenu.
  - EDEL (Ending Delimiter) Bajt je kodiran kao JK1JK1IE, koji ima intermedijarnu ulogu (ako je I bit setovan na logiču jedinicu onda nagoveštava da postoji još frejmova za prenos) i ulogu detekcije greške (E bit).

Media Access Control (MAC) frejm se koristi za upravljanje Token Ring mrežom a sastojise od sledećih polja:
  - FC (Frame Control) kontrolni osmobitno polje kodirano kao TT00AAAA, pri čemu privi T bit određuje tip frejma, drugii trći bitovi su rezervisani i obično su nule dok ostali bitovi predstavljaju bitove upozorenja koji nagoveštavaju Token Ring adapteru da kopira dolazeću MAC informaciju u njegov tzv. Express Buffer.
  - DA (Destination Address) iliodredišna adresa koja treba da odredi koja radna stanica treba da primi frejm koji se šalje. Odredišna adresa može biti posebna stanica ili grupa stanica.
  - SA (Source Address) ili izvorišna adresa predstavlja MAC adresu stanice koja šalje frejm.
  - Data polje može biti sastavljano od informacija za upravljanje Token Ring-om (MAC frejm) ili non-MAC polja koje sadrži korisničke poruke (LLC).
  - FS (Frame Status) polje koje je kodirano kao AF00AF00 ma ulogu da nagovesti informacije stanici pošiljaocu u vezi statusa frejma i njegovog kruženja prstenom.
{mosimage}
Token šema se može takođe koristiti i u LAN mrežama zasnovanim na Bus topologiji. FDDI (The Fiber Distributed-Data Interface) LAN mreže takođe koriste Token Ring protokol.