Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

U informacionoj tehnologiji mreža predstavlja seriju tačaka ili "čvorova" međusobno povezanih komunikacionim linijama pri čemu svaka mreža može biti povezana sa ostalim mrežama i njihovim podmrežama. Preciznije rečeno mreža se sastoji od određenog broja servera, rutera, svičera, habova i računara koji su međusobno povezani žičnim ili bežičnim prenosnim medijumima po određenim konfiguracionim topologijama a u zavisnosti od namene mreže. Najčešće topologije koje se koriste generalno u mrežnim konfiguracijama su Bus, Star, Ring i Mesh topologija.


Gledano sa aspekta teritorijalnosti i dužine komunikacionih trasa , mreže mogu biti podeljene na:
  - LAN - Local Area Networks,
  - MAN - Metropolitan Area Networks,
  - WAN - Wide Area Networks.

Pomenute mreže mogu biti podeljene i po:
  - korišćenom protokolu za prenos podataka (na primer TCP/IP ili SNA - Systems Network Architecture - mreže);
  - po tome da li prenose govor (PSTN - javne telefonske mreže), digitalne podatke ili obe vrste sinala;
  - po tome ko koristi mrežu (privatna ili javna);
  - po prirodi konekcije (dial-up konekcija, iznajmljena linija  ili virtualna konekcija);
  - i na kraju po tipu fizičkog prenosnog medijuma (bežične-kroz vazduh-WLAN mreže ili žične, na primer mreže na bazi optičkog vlakna, koaksialnog kabla ili neširmovaih upredenih parica).