Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Intranet je privatna mreža uspostavljena unutar neke kompanije. Ona može biti sastavljena od nekoliko međusobno povezanih lokalnih mreža (LAN-ova) korišćenjem iznajmljenih linija (Leased lines) u mreži šireg područja (WAN - Wide Area Network).  Sa spoljnim Internet om, Intranet je obično povezan preko jednog ili više "Gateway" računara.
Glavna uloga Intraneta je da raspodeljuje među zaposlenima bitne kompanijske informacije mada se često korisi u cilju olakšavanja rada u grupi koja radi na istom projektu kao i za telekonferencije.Koristeći TCP/IP , HTTP i ostale Internet protokole, generalno gledano, Intranet liči na privatnu verziju Interneta. Korišćenjem tzv. tuneliranja kompanije mogu slati privatne poruke kroz javnu mrežu koristeći specijalne sigurnosne metode enkripcije i dekripcije u cilju zaštite od neovlašćenog uvida u sadržaje podataka i na taj način vršiti međusobno povezivanje pojedinih delova Intraneta sa drugim.

Obično, velika preduzeća omogućavaju svojim zaposlenima da preko njihovog Intraneta pristupe javnom Interetu preko "Firewall " servera koji imaju mogućnost da filtriraju sve poruke u oba smera u cilju održavanja bezbednosti kompanijskih informacija. Kada deo Intraneta postane dostupan spoljnim korisnicima, poslovnim partnerima, dobavljačima ili nekom drugom izvan kompanije, tada on postaje deo Extranet a.