Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

BER (Bit Error Rate) predstavlja broj bitova grške za koje postoji verovatnoća da će se pojaviti u toku prenosa digitalnog signala.Digitalni signal predstavlja povorku logičkih nula i

jedinica pri čemu prilikom njegovog prenosa od predajnika do prijemnika, kroz određenu sredinu a usled smetnji odnosno šuma koji ta sredina unosi, može doći do greške tako da se poslata logička 0 može primiti kao logička jedinica i obrnuto.

Na primer, BER od 10 na minus četvrti znači da će se pogrešan bit primiti sa verovatnoćom od 10 na minus četvrti, tj., u proseku, jedan bit na svakih 10000 (10 na četvrti) će biti pogrešan.

Na slici koja sledi je prikazan primer greške u primljenim podacima.
{mosimage}  
U prvom redu je prikazana povorka podataka koji treba da se prenesu kroz određenu sredinu 01001101. Njihov grafički prikaz u koordinatnom sistemu predstavlja vrednost napona u vremenu se nalazi u drugom redu. U trećem redu je prikazan tipičan izgled pomenutog digitalnog signala nakon što prođe kroz određenu sredinu. Četvrti red predstavlja grafički prikaz trenutaka uzorkovanja a na kraju je prikazana povorka primljenih podataka 01000101 u kojoj je obeležen bit greške nastao usled šuma.

Veliki broj sistema koristi odredjenu formu kontrole greške sa ciljem da poboljša ukupni BER. U najjednostavnijem obliku koristi se odredjena forma greške. To  znači da je prijemnik svestan da je u okviru odredjene grupe primljenih bitova došlo do greške, ali ne zna koji su bitovi primljeni pogrešni, pa zbog toga ih ne može korigovati.  Provera parnosti je najjednostavnija tehnika za detekciju jednostrukih (ili neparnih) grešaka. Kod sistema za korekciju grešaka prvo se vrši detekcija grešaka, nakon toga se identifikuju pogrešne bit pozicije i na kraju vrši ispravljanje grešaka. No i usled preduzetih mera ne postoji metod ili sistem koji je u stanju da garantuje 100% korekciju i detekciju grešaka.