Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

DSNG (Digital Satellite News Gathering) predstavlja telekomunikacijski sistem za prikupljanje vesti, njihovo konvertovanje u signal digitalnog formata  i prenos posredstvom satelita. Gledano kroz istorijat razvoja televizije prikupljanje vesti posredstvom satelita predstavlja

logički dodatak elektronskom prikupljanju vesti (ENG) i potrebi da se prikupljene vesti sa udaljenih lokacija na terenu dopreme do TV emitera u što kraćem vremenskom periodu u cilju postizanja ekskluzivnosti a samim tim i uvećanja gledanosti televizijskog sadržaja.

Gledano sa funkcionalnog aspekta DSNG sistem se satoji od predajnog i prijemnog dela. Predajni deo DSNG sistema je mobilan i fizički je odvojen od TV emitera dok je prijemni deo sistema najčešce fizički smešten u njegovim prostorijama i što je najbitnije, integrisan u televizijski sistem. Nešto detaljnije o prijemnom antenskom sistemu pogledajte ovde. Komunikacija izmedu predajnog i prijemnog dela DSNG sistema ostvaruje se linkom posredstvom satelita.

Predajni deo DSNG sistema treba da bude što mobilniji pa se iz tog razloga fizički smešta u neko prevozno sredstvo. Sastoji se iz nekoliko podsistema:
1. ENG
2. Audio i video podsistem
3. Emisioni lanac

{mosimage}ENG predstavlja prvu kariku u lancu neophodnu za otpočinjanje komunikacionog procesa između predajnog i prijemnog dela DSNG sistema u cilju prenosa vesti sa terena. U tehničkom pogledu ENG sistem se sastoji od ENG kamere, kojom se dešavanje ili neki dogadaj ("živa slika i govor") transformiše u električni oblik i sledeće prateće opreme:

-mikrofoni koji imaju ulogu kvalitetnog prikupljanja govora izveštavača (eliminisanje buke prisutne na mestu izveštavanja);
-rasvetna tela kojima se omogućuje bolji kvalitet "slike" sa nedovoljno osvetljenih mesta izveštavanja;
-stativ za kameru koji pored toga što fizički olakšava obavljanje posla snimatelju, on obezbeduje "miran" kadar;
-razni oblici nosača za mikrofon;
-audio i video kablovi, obično namotani na "motalice", kojima se mikrofon i kamera fizički povezuju sa ostatkom predajnog DSNG sistama (u koliko ne postoji neka bežicna veza);
-strujni kablovi za napajanje rasvetnih tela.

Audio i video podsistem DSNG sistema je najčešce fizički smešten u vozilu i ima ulogu da električni signal sa kamere (kamera) procesuira, monitoriše i tako tehkicki ispravnog prosledi do emisionog dela DSNG sistema. Sastoji se od audio i video miksera, svičera, distribucija, opreme za merenje i monitoring, tejpova i komutacionih ploča sa potrebnim kablovima za međusobno povezivaje opreme.  
{mosimage}
Emisioni deo je poslednji u nizu predajnog dela DSNG sistema i ima ulogu da tehnički ispravnu sliku i zvuk konvertuje, moduliše, pojača i prosledi posredstvom satelita ka prijemnom delu DSNG sistema. Više detalja o DVB-DSNG modulacionim shemama pogledajte ovde. Najcešce se sastoji od sledeće opreme:
-DVB enkoder (MPEG-2 ili MPEG4) koji analogne signale konvertuje u digitalni ASI signal;
-DVB modulator koji strim moduliše QPSK modulacijom;
-Upkonverter koji DVB QPSK modulisani signal konvertuje na vrednost frekvencije izmedu 13,75 do 14,5 GHz;
-HPA pojacavac snage koji pojačava konvertovani signal do nivoa dovoljnog za uspostavljanje up linka do satelita;
-najcešće motorizovana emisiona antena sa feed horn-om za predaju i LNB-om za prijem povratnog DVB signala;
-DVB risiver i analizator spektra koji imaju kontrolnu funkciju.
{mosimage}
Prijemni deo DSNG sistema se sastoji od prijemnog podsistema i Audio i video podsistema (MCR ili Master Control Room).
Prijemni podsistem se sastoji od prijemne satelitske antene, LNB-a koji konvertuje down link frekvencije Ku-banda na L-band i DVB risivera koji demoduliše DVB signal na video i audio.
{mosimage}
Demodulisani video i audio signal se procesira u audio i video podsistemu koji se sastoji od matričnih svičera, distribucija, tejpova, servera, monitora komutacionih ploča i kablova neophodnih za međusobno povezivanje interne opreme kao i integraciju MCR-a i ostalog televizijskog sistema.  

Pored samog događaja na terenu koji predstavlja predmet izveštavanja, da bi gore nabrojani tehnički elementi ENG sistema funkcionisali neophodni su direktni izvršioci operacija:
-izveštavac može biti novinar ili osoba koja je na neki način povezana sa predmetom izveštavanja;
-snimatelj je osoba koja upravlja kamerom i odgovara za umetnicki izgled "slike" i kvalitet kadra;
-asistent snimatelja koji vodi računa o ENG opremi, rasveti i mikrofonima;
-DSNG operater koji je zadužen za uspostavljanje linka, tehničku ispravnost DSNG opreme i kvalitet signala;
-MCR operater ili fid koordinator koji je zadužen kako za prijem i kontrolu satelitskih fidova, tako i za rutiranje demodulisanih audio i video signala.