token ring tehnologija

Token Ring tehnologija je sledeća najčešće korišćena tehnologija u lokalnim mrežama posle Etherneta. Standardna verzija je specificirana od strane Instituta Inženjera Elektrike i Elrektronike kao IEEE 802.5 i omogućava prenos podataka sledećim brzinama:

Internet servis provajder (ISP) predstavlja pravno lice koje ima odobrenja i odgovarajuće resurse za pružanje Internet uluga i obavlja tu delatnost. Internet usluge predstavljaju javne telekomunikacione usluge prenosa podataka koje se realizuju u skladu sa Internet standardima a za čije je korišcenje neophodna upotreba javnih IP adresa. ISP omogućava krajnjem korisniku, sa kojim je prethodno zaključio ugovor o korišcenju Internet usluga,

Multipleks predstavlja kompleksni signal formiran od određenog broja različitih signala, istih ili različitih formata, iskombinovanih po određenim zakonitostima sa ciljem da doprinesu uštedi kapaciteta prenosnih medijuma (žicnih ili bežičnih) u procesu prenosa većeg broja signala između dve ili više različitih tačaka u prostoru. Uređaj koji obavlja proces multipleksiranja naziva se Multiplekser. Njegov osnovni uslov koji mora da zadovolji je da multipleks signal, na mestu prijema (strani korisnika) bude moguće demultipleksirati

OSI (Open Systems Interconnection) predstavlja referentni model koji je namenjen opisu prenosa

Internet televizija ili Web TV predstavlja vrstu elektronskog masmedija u kome se ostvaruje telekomunikacijski proces između TV emitera i krajnjih korisnika preko globalne internet mreže. TV emiteri, poruku prožetu kroz video/audio sadržaj, a namenjenu širokoj Internet populaciji, namenski prilagođavaju distribuciji preko Interneta. Preciznije rečeno, video i audio sadržaji se konvertuju u formate koji su pogodniji za prenos Internet mrežom pri čemu se uzima u obzir raspoloživi Bandwidth Internet korisnika.

OTT striming, gde OTT predstavlja skraćenicu od "Over The Top", u IT terminologiji se odnosi na distribuciju - isporuku "živih" video i audio sadržaja ili V/A sadržaja na zahtev (VoD), za različite formate ekrana (Multi-screen Delivery), preko različitih vidova Internet konekcija koristeći HTTP internet protokol. Pod različitim formatima ekrana, u ovom slučaju, se podrazumevaju različiti tipovi multimedijalnih uređaja koji imaju mogućnost povezivanja na Internet: mobilni telefoni  treće i četvrte generacije, zatim tablični, Lap-top i Desk-top računari, i na kraju STB (Set Top Box-ovi) i TV prijemnici sa mogućnošću Ethernet konekcije.

MAN - Metropolitan Area Network predstavlja telekomunikacionu mrežu koja povezuje korisnike računara u geografskoj oblasti (regionu) koja je veća nego što je oblast koju pokriva bilo koja lokalna mreža (LAN ) a manja od geografske oblasti pokrivene od strane WAN mreže (Wide Area Network). Sa aspekta teritorijalnosti, MAN mreža pokriva oblast prečnika od 5 pa do 50km što odgovara najčešće teritoriji nekog većeg grada ili regiona.