Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Osnovni kriterijumi izbora frekvencija za satelitske i ostale komunikacijske službe vezani su za dva aspekta. Upotrebljavana frekvencija mora da obezbedi najmanje smetnje drugim službama koje se tim frekvencijama ili područjima koriste, i s druge strane stoji i zahtev da se koriste frekvencije koje su fizički i tehnički pogodne za tu vezu.

Svaki satelitski program emituje se sa određenim opsegom učestanosti, koji uglavnom zavisi od usvojenog standarda i karakteristika određenog satelita. Signali koji se šalju sa zemaljske stanice prema satelitu imaju različitu učestanost od signala koji se šalje sa satelita prema prijemnoj anteni. Učestanost uzlaznih signala je u

opsegu od oko 14 GHz (za Ku band ), dok je učestanost silaznih signala različita i zavisi od opsega u kome satelit emituje program.

Ako je u pitanju Ku band sa podopsegom 10700 – 11700 MHz – kaže se da je silazna učestanost u opsegu od 11GHz, a ako je u pitanju podopseg 11700 – 12750 MHz, kaže se da je silazna učestanost u opsegu od 12 GHz.
Skraćeno, ove veličine se često označavaju kao 14/11 GHz i 14/12 GHz, pri čemu prvi broj označava opseg uzlazne učestanosti (Up link freq.), a drugi opseg silazne učestanosti (Down link freq.) izražene u gigahercima (GHz). Koriste se dva opsega na kojima se emituju televizijski programi sa satelita: C band i Ku band.

U C bandu, programi se emituju u opsegu 3700 – 4200 MHz. Ovaj band je bio vrlo zastupljen u Americi i još nekim zemljama u svetu, i u njemu je emitovan veliki broj televizijskih programa. Raspored kanala i učestanosti u C bandu dat je u tabeli 1.1. U Evropi C band se vrlo malo koristi, potisnuo ga je Ku band, koji ima niz prednosti.{mosimage}

Ku band je danas dominantan satelitski opseg, gde se programi emituju u opsegu 10700 – 12750 MHz. U ovom bandu svoje programe emituju sve najznačajnije satelitske mreže na svetu. Prema svojim potrebama i funkcionalnim osobenostima satelita svaka mreža pravi raspored kanala i učestanosti njihovog emitovanja u okviru banda. Ovaj raspored naziva se frekventni plan i pokazuje broj i veličinu propusnog opsega (Bandwidth) svakog kanala na određenom satelitu.