Ko je on line

We have 48 guests online
8PSK modulacija
Written by Rade Marinkovic   
Saturday, 29 August 2009 01:20
Article Index
8PSK modulacija
Page 2
All Pages
8psk modulacija PSK (Phase-Shift Keying) je fazna digitalna modulacija kod koje se podaci prenose promenom faze nosećeg signala. Zavisno od vrste fazne modulacije, uvodi se konačan broj faza koje predstavljaju digitalne podatke. Svaka faza predstavlja određeni broj bita digitalnog signala. Zavisno od broja faza razlikujemo dvofaznu (BPSK), četvorofaznu (QPSK) i osmofaznu (8PSK) modulaciju.


PSK (Phase-Shift Keying) je fazna digitalna modulacija kod koje se podaci prenose promenom faze nosećeg signala. Zavisno od vrste fazne modulacije,uvodi se konačan broj faza koje predstavljaju digitalne podatke. Svaka faza predstavlja određeni broj bita digitalnog signala.Zavisno od broja faza razlikujemo dvofaznu (BPSK),četvorofaznu (QPSK) i osmofaznu (8PSK) modulaciju.

Kod 8PSK modulacije postoji 8 faza, a svaki simbol je predstavljen sa tri bita, amplituda signala se ne menja. Na slici je prikazan vektorski dijagram 8PSK signala.Image Vektori su fazno pomereni za ugao od 45 stepeni. Osa Q predstavlja amplitudu signala, a osa I fazu. Kako svaka faza nosi po tri bita, to je i bitska brzina tri puta veća od brzine simbola. U tabeli su dati kodovi za svaki položaj vektora. Zbog sigurnosti je primenjen Gray-ev kod umesto prirodnog binarnog koda.

Glavna osobina ove modulacije je da povećava spektralnu efikasnost i bitsku brzinu. Mana 8PSK modulacije je što je manje otporna na uticaj šuma i smetnji. To je naročito izraženo kod loših uslova prostiranja signala i može dovesti do većih grešaka u prijemu. Da bi se izvršila korekcija grešaka uvodi se kanalno kodovanje koje dodaje zaštitne bitove izvornim bitovima. 8PSK modulacija je našla primenu u mobilnoj telefoniji i televiziji (DVB-S2 standard).
Last Updated on Monday, 10 May 2010 19:52