Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Parametri satelitskih TV programa predstavljaju simbolno-numeričke vrednosti koje odredjuju njihovu adresu u okviru signala koji se emituju preko satelita. Sa obzirom na činjenicu da se različiti satelitski TV servisi usmereno emituju sa različitih lokacija na zemlji ka satelitu, a zatim, konvertovani, zrače u širokim bimovima ka zemlji, potrebno je da postoje jedinstveni sistem adresiranja za svaki od njih kako ne bi došlo do međusobnih smetnji i nemogućnosti njihovog gledanja.Preko satelita se mogu prenositi signali u analognom i digitalnom obliku mada je trend potpuni prelazak na digitalni oblik zbog uštede na troškovima emitovanja. Analogni satelitski signali  su definisani sledećim parametrima:
- naziv i pozicija satelita preko koga se signal emituje (azimut, elevacija, krospolarizacija);
- frekventni band (C ili Ku Band);
- Up-link frekvencija i polarizacija;
- Down-link frekvencija i polarizacija;
- vrsta TV sistema (PAL, Secam ili NTSC);
- Audio format (stereo ili mono) i frekvencija audio podnosica;
- Opciono, u koliko je signal zaštićen - Vrsta kriptovanja i šifra za dekriptovanje.

Kod prenosa digitalnih signala preko satelita broj potrebnih parametara je znatno veći. Up-link parametri jednog digitalnog signala koga je potrebno preneti preko satelita su sledeći:
- naziv i pozicija satelita preko koga se signal emituje (azimut, elevacija, krospolarizacija);
- frekventni band (C, Ku, DBS, Ka);
- up-link frekvencija odnosno interno obeleženi kanal u okviru transpondera za satelit preko koga se emituje;
- Up-link polarizacija (vertikalna ili horizontalna; Left ili Right);
- down-link frekvencija koja se unosi u prijemnik i polarizacija;
- simbol rate (brzina simbola) koja je ograničena širinom propusnog osega (Bandwidth-a) na satelitu izražena u Msym/sec ili MBaud/sec;
- Bandwidth - Propusni opseg koji definiše širinu kanala u okviru satelitskog transpondera, namenjenog prenosu signala a iskazuje se u MHz;
- Frame rate ili broj slika u sekundi (25 ili 30Hz);
- Video format ili Chroma Sampling Rate (za MPEG2 se koristi 4:2:0 ili 4:2:2 brzina semplovanja boje);
- Broj i odnos piksela;
- FEC (korekcija greške);
- Video mod (MPEG2 ili MPEG4);
- Vrsta modulacije - Standard DVB signala (DVB-S, DVB-S2, QPSK, 8PSK ili pak neka proširenija modulaciona šema);
- Programme Map Table (PMT), Servis ID (SID), Network ID (NID), Transponder ID (TID); Programme Clock Reference (PCR PID);
- Video PID, Teletext PID (TT);
- Video bitrate ( trnsportni strim videa izražen u Mbps-Mega bit u sekundi);
- Audio PID;
- audio standard (MP1, MP2, MP3 ili AC3);
- audio format (za MPEG2 audio prenos: 1.0 SingleChannel i 2.0 DualChannel, Stereo ili JointStereo; za AC3 audio prenos: 1.0 Mono, 1.1 MonoSurround, 2.0 Stereo ili Stereo Surround, 2.1 FullSurround, 5.1 PerfectSurround);
- audio sampling rate (32, 44.1 and 48 kHz);
- audio bitrate (transportni strim audia izražen u Kbps-Kilo bit u sekundi).

Up-link parametri su neophodni za emitere satelitskih TV signala i najčešće nisu javno dostupni. Poznati su provajderu satelitskih kapaciteta koji iznajmljuje segment satelitskog transpondera i emiterskoj kući koja emituje satelitski signal preko pomenutog satelita.

Za krajnje korisnike ili gledaoce neophodno je poznavanje Down-link parametara kako bi mogli da pronađu željeni satelitski kanal, unoseći parametre u svoj satelitski prijemnik. Down-link parametri su:
- naziv i pozicija satelita preko koga se signal emituje;
- frekventni band (C, Ku-low ili Ku-high);
- Bandwidth - Propusni opseg koji definiše širinu kanala u okviru satelitskog transpondera, namenjenog prenosu signala a iskazuje se u MHz;
- down-link frekvencija;
- polarizacija;
- Simbol Rate;
- FEC;
- vrstu kriptovanja;
- Format videa i modulacione šeme, kao i ostale servisne, video i audio parametre prijemnik najčešće pronalazi automatski u koliko ih podržava.

Prijemni satelitski parametri za najveći broj satelitskih tv programa je moguće naći na Internetu a među najažurnijim su web portali www.lyngsat.com i www.satcodx.com